Grön Arena

Under konstruktion.

Grön Arena-konceptet 
Grön arena – eller grön omsorg som det ibland kallas, ”handlar om att erbjuda meningsfull  sysselsättning/arbetsträning i form av dagverksamhet på lantgård till barn och ungdom, personer med psykisk ohälsa eller ett funktionshinder. För personer som är långt från arbetsmarknaden kan lantgården vara intressant för arbetsträning. Tanken är att man får komma ut på gården och delta i aktiviteter efter intresse och individuella behov utifrån gårdens resurser och med handledning.

Erfarenhet och utvärderingar från bland annat Norge, visar att den tydliga dag- och säsongsrytmen, utrymmet på gården och den fysiska aktiviteten med gårdens sysslor ger deltagaren en känsla av meningsfullhet. Djurskötsel är en viktig del i konceptet där man känner sig behövd och får ta ansvar. Samarbetet på gården ger social träning. Att vistas på landsbygden bland djur och natur ger lugn och trygghet och förmågan till inlärning ökar liksom känslan av att vara till nytta.

Grön Arena består av:
Social omsorg
Daglig verksamhet, sysselsättning och arbetsträning på ett roligt och meningsfullt sätt på en lantgård. Målgruppen är barn och ungdomar, personer med psykisk ohälsa eller funktionshinder.

Arbetsträning och rekreation
Vistelse på en gård i landsbygdsmiljö med individuellt anpassat
program kan vara ett sätt att komma tillbaka till arbete och vardag efter sjukskrivning eller lång frånvaro från arbetsmarknaden.

Skol och fritidsverksamhetEtt nytt sätt att använda gården som en pedagogisk resurs.....

Certifiering
Kopplat till Grön arena finns en certifiering. Certifieringen innebär att varje gård som vill bedriva verksamhet och marknadsföra sig som en Grön arenagård, måste uppfylla ett antal grundkrav. Bl.a. skall man inneha F-skattebevis, uppfylla de lagar och förordningar som krävs för verksamheten och ha ett fullgott försäkringsskydd såväl för företaget som för deltagare på gården.

Hushållningssällskapet Väst